Sääntötiivistelmä


Johdanto

Kannattaa lukea pieni selitys säännöissä käytetystä kieliopista ja värien merkityksestä [ei vielä saatavilla], jos XML-määrittelyn säännöt vaikuttavat täysin käsittämättömiltä. Säännöissä viitatut hyvinmuodostuneisuus- ja validisuusrajoitukset selityksineen on koottu omalle sivulleen.


Säännöt

Dokumentti (Document)

[1] document ::= prolog element Misc*


Merkkivalikoima (Character Range)

[2] Char ::= #x9#xA#xD | [#x20-#xD7FF] | [#xE000-#xFFFD] | [#x10000-#x10FFFF]


Erotinmerkit (White Space)

[3] S ::= (#x20#x9#xD#xA )+


Nimet ja symbolit (Names and Tokens)

[4] NameChar ::= LetterDigit | '.' | '-' | '_' | ':' | CombiningCharExtender

[5] Name ::= (Letter | '_' | ':') (NameChar)*

[6] Names ::= Name (S Name)*

[7] Nmtoken ::= (NameChar)+

[8] Nmtokens ::= Nmtoken (S Nmtoken)*


Merkkivakiot (Literals)

[9] EntityValue ::= '"' ([^%&"] | PEReferenceReference)* '"'
|  "'" ([^%&'] | PEReferenceReference)* "'"

[10] AttValue ::= '"' ([^<&"] | Reference)* '"' |  "'" ([^<&'] | Reference)* "'"

[11] SystemLiteral ::= ('"' [^"]* '"') | ("'" [^']* "'")

[12] PubidLiteral ::= '"' PubidChar* '"' | "'" (PubidChar - "'")* "'"

[13] PubidChar ::= #x20#xD#xA | [a-zA-Z0-9] | [-'()+,./:=?;!*#@$_%]


Merkkitieto (Character Data)

[14] CharData ::= [^<&]* - ([^<&]* ']]>' [^<&]*)


Kommentit (Comments)

[15] Comment ::= '<!--' ((Char - '-') | ('-' (Char - '-')))* '-->'


Prosessointikomennot (Processing Instructions)

[16] PI ::= '<?' PITarget (S (Char* - (Char* '?>' Char*)))? '?>'

[17] PITarget ::= Name - (('X' | 'x') ('M' | 'm') ('L' | 'l'))


CDATA-lohkot (CDATA Sections)

[18] CDSect ::= CDStart CData CDEnd

[19] CDStart ::= '<![CDATA['

[20] CData ::= (Char* - (Char* ']]>' Char*))

[21] CDEnd ::= ']]>'


Johdanto (Prolog)

[22] prolog ::= XMLDecl? Misc* (doctypedecl Misc*)?

[23] XMLDecl ::= '<?xml' VersionInfo EncodingDecl? SDDecl? S? '?>'

[24] VersionInfo ::= S 'version' Eq ("'" VersionNum "'" | '"' VersionNum '"')

[25] Eq ::= S? '=' S?

[26] VersionNum ::= ([a-zA-Z0-9_.:] | '-')+

[27] Misc ::= CommentPIS


Rakennemäärittely (Document Type Definition)

[28] doctypedecl ::= '<!DOCTYPE' S Name (S ExternalID)? S? ('[' (markupdeclPEReferenceS)* ']' S?)? '>'
Rajoitus: dokumenttielementin tyyppi (V)

[29] markupdecl ::= elementdeclAttlistDeclEntityDeclNotationDeclPIComment
Rajoitukset: parametrientiteettien käyttö rakennemäärittelyn sisäisessä osajoukossa (H) , parametrientiteettien käyttö esittelyissä (V)


Ulkoinen osajoukko (External Subset)

[30] extSubset ::= TextDecl? extSubsetDecl

[31] extSubsetDecl ::= (markupdeclconditionalSectPEReferenceS)*


Riippumattomuusesittely (Standalone Document Declaration)

[32] SDDecl ::= S 'standalone' Eq (("'" ('yes' | 'no') "'") | ('"' ('yes' | 'no') '"'))
Rajoitus: riippumattomuusesittelyn arvo (V)


Kielen tunniste (Language Identification)

[33] LanguageID ::= Langcode ('-' Subcode)*

[34] Langcode ::= ISO639CodeIanaCodeUserCode

[35] ISO639Code ::= ([a-z] | [A-Z]) ([a-z] | [A-Z])

[36] IanaCode ::= ('i' | 'I') '-' ([a-z] | [A-Z])+

[37] UserCode ::= ('x' | 'X') '-' ([a-z] | [A-Z])+

[38] Subcode ::= ([a-z] | [A-Z])+


Elementti (Element)

[39] element ::= EmptyElemTagSTag content ETag
Rajoitukset: lopputunnisteen vastattava alkutunnistetta (H) , elementin validisuus (V)


Alkutunniste (Start-tag)

[40] STag ::= '<' Name (S Attribute)* S? '>'
Rajoitus: määrite saa esiintyä elementin tunnisteessa vain kerran (H)

[41] Attribute ::= Name Eq AttValue
Rajoitukset: määritteiden arvoissa ei saa olla viitauksia ulkoisiin entiteettihin (H) , '<'-merkki ei ole sallittu määritteen arvossa (H) , määritteen validisuus (V)


Lopputunniste (End-tag)

[42] ETag ::= '</' Name S? '>'


Elementtien sisältö (Content of Elements)

[43] content ::= (elementCharDataReferenceCDSectPIComment)*


Tyhjien elementtien tunnisteet (Tags for Empty Elements)

[44] EmptyElemTag ::= '<' Name (S Attribute)* S? '/>'
Rajoitus: määrite saa esiintyä elementin tunnisteessa vain kerran (H)


Elementtityypin esittely (Element Type Declaration)

[45] elementdecl ::= '<!ELEMENT' S Name S contentspec S? '>'
Rajoitus: elementtityypin yksilöllisyys (V)

[46] contentspec ::= 'EMPTY' | 'ANY' | Mixedchildren


Elementeistä koostuva sisältömalli (Element-content Models)

[47] children ::= (choiceseq) ('?' | '*' | '+')?

[48] cp ::= (Namechoiceseq) ('?' | '*' | '+')?

[49] choice ::= '(' S? cp ( S? '|' S? cp )* S? ')'
Rajoitus: parametrientiteettien ryhmittely esittelyissä (V)

[50] seq ::= '(' S? cp ( S? ',' S? cp )* S? ')'
Rajoitus: parametrientiteettien ryhmittely esittelyissä (V)


Yhdistelmäsisällön esittely (Mixed-content Declaration)

[51] Mixed ::= '(' S? '#PCDATA' (S? '|' S? Name)* S? ')*' | '(' S? '#PCDATA' S? ')'
Rajoitukset: parametrientiteettien ryhmittely esittelyissä (V) , elementtityypillä vain yksi esiintymä yhdistelmäsisällössä (V)


Määritelistan esittely (Attribute-list Declaration)

[52] AttlistDecl ::= '<!ATTLIST' S Name AttDef* S? '>'

[53] AttDef ::= S Name S AttType S DefaultDecl


Määritteiden tyypit (Attribute Types)

[54] AttType ::= StringTypeTokenizedTypeEnumeratedType

[55] StringType ::= 'CDATA'

[56] TokenizedType ::= 'ID'
Rajoitukset: ID-tyyppisen määritteen arvo (V) , elementtityypillä vain yksi ID-tyyppinen määrite (V) , ID-tyyppisen määritteen luokka (V)
| 'IDREF'
Rajoitus: IDREF(S)-tyyppisen määritteen arvo (V)
| 'IDREFS'
Rajoitus: IDREF(S)-tyyppisen määritteen arvo (V)
| 'ENTITY'
Rajoitus: ENTITY- ja ENTITIES-tyyppisten määritteiden arvot (V)
| 'ENTITIES'
Rajoitus: ENTITY- ja ENTITIES-tyyppisten määritteiden arvot (V)
| 'NMTOKEN'
Rajoitus: NMTOKEN(S)-tyyppisten määritteiden arvot (V)
| 'NMTOKENS'
Rajoitus: NMTOKEN(S)-tyyppisten määritteiden arvot (V)


Luetellut määritetyypit (Enumerated Attribute Types)

[57] EnumeratedType ::= NotationTypeEnumeration

[58] NotationType ::= 'NOTATION' S '(' S? Name (S? '|' S? Name)* S? ')'
Rajoitukset: notaatiotyyppisen määritteen arvot (V) , elementtityypillä vain yksi notaatiotyyppinen määrite (V)

[59] Enumeration ::= '(' S? Nmtoken (S? '|' S? Nmtoken)* S? ')'
Rajoitus: luetellun määritteen arvot (V)


Määriteluokat (Attribute Defaults)

[60] DefaultDecl ::= '#REQUIRED' | '#IMPLIED' | (('#FIXED' S)? AttValue)
Rajoitukset: '<'-merkki ei ole sallittu määritteen arvossa (H) , pakollisen määritteen arvo (V) , määritteen oletusarvon säännönmukaisuus (V) , kiinteäarvoisen määritteen arvo (V)


Valinnainen esittelylohko (Conditional Section)

[61] conditionalSect ::= includeSectignoreSect

[62] includeSect ::= '<![' S? 'INCLUDE' S? '[' extSubsetDecl ']]>'

[63] ignoreSect ::= '<![' S? 'IGNORE' S? '[' ignoreSectContents* ']]>'

[64] ignoreSectContents ::= Ignore ('<![' ignoreSectContents ']]>' Ignore)*

[65] Ignore ::= Char* - (Char* ('<![' | ']]>') Char*)


Merkkiviite (Character Reference)

[66] CharRef ::= '&#' [0-9]+ ';' | '&#x' [0-9a-fA-F]+ ';'
Rajoitus: viittaukset vain sallittuihin merkkeihin (H)


Entiteettiviite (Entity Reference)

[67] Reference ::= EntityRefCharRef

[68] EntityRef ::= '&' Name ';'
Rajoitukset: entiteetin oltava esitelty (H) , viittaus jäsennettyyn entiteettiin (H) , ei entiteettiviittauksia itseensä (H) , entiteetin oltava esitelty (V)

[69] PEReference ::= '%' Name ';'
Rajoitukset: ei entiteettiviittauksia itseensä (H) , viittaukset parametrientiteetteihin sallittuja vain rakennemäärittelyssä (H) , entiteetin oltava esitelty (V)


Entiteetin esittely (Entity Declaration)

[70] EntityDecl ::= GEDeclPEDecl

[71] GEDecl::= '<!ENTITY' S Name S EntityDef S? '>'

[72] PEDecl ::= '<!ENTITY' S '%' S Name S PEDef S? '>'

[73] EntityDef ::= EntityValue | (ExternalID NDataDecl?)

[74] PEDef ::= EntityValueExternalID


Ulkoisen olion esittely (External Entity Declaration)

[75] ExternalID ::= 'SYSTEM' S SystemLiteral | 'PUBLIC' S PubidLiteral S SystemLiteral

[76] NDataDecl ::= S 'NDATA' S Name
Rajoitus: notaation oltava esitelty (V)


Sisältöesittely (Text Declaration)

[77] TextDecl ::= '<?xml' VersionInfo? EncodingDecl S? '?>'


Hyvinmuodostettu, ulkoinen ja jäsennetty entiteetti (Well-Formed External Parsed Entity)

[78] extParsedEnt ::= TextDecl? content

[79] extPE ::= TextDecl? extSubsetDecl


Merkistöesittely (Encoding Declaration)

[80] EncodingDecl ::= S 'encoding' Eq ('"' EncName '"' | "'" EncName "'" )

[81 EncName ::= [A-Za-z] ([A-Za-z0-9._] | '-')*


Notaation esittely (Notation Declarations)

[82] NotationDecl ::= '<!NOTATION' S Name S (ExternalIDPublicID) S? '>'

[83] PublicID ::= 'PUBLIC' S PubidLiteral


Merkit (Characters)

[84] Letter ::= BaseCharIdeographic

[85] BaseChar ::= [#x0041-#x005A] | [#x0061-#x007A] | [#x00C0-#x00D6] | [#x00D8-#x00F6] | [#x00F8-#x00FF] | [#x0100-#x0131] | [#x0134-#x013E] | [#x0141-#x0148] | [#x014A-#x017E] | [#x0180-#x01C3] | [#x01CD-#x01F0] | [#x01F4-#x01F5] | [#x01FA-#x0217] | [#x0250-#x02A8] | [#x02BB-#x02C1] | #x0386 | [#x0388-#x038A] | #x038C | [#x038E-#x03A1] | [#x03A3-#x03CE] | [#x03D0-#x03D6] | #x03DA#x03DC#x03DE#x03E0 | [#x03E2-#x03F3] | [#x0401-#x040C] | [#x040E-#x044F] | [#x0451-#x045C] | [#x045E-#x0481] | [#x0490-#x04C4] | [#x04C7-#x04C8] | [#x04CB-#x04CC] | [#x04D0-#x04EB] | [#x04EE-#x04F5] | [#x04F8-#x04F9] | [#x0531-#x0556] | #x0559 | [#x0561-#x0586] | [#x05D0-#x05EA] | [#x05F0-#x05F2] | [#x0621-#x063A] | [#x0641-#x064A] | [#x0671-#x06B7] | [#x06BA-#x06BE] | [#x06C0-#x06CE] | [#x06D0-#x06D3] | #x06D5 | [#x06E5-#x06E6] | [#x0905-#x0939] | #x093D | [#x0958-#x0961] | [#x0985-#x098C] | [#x098F-#x0990] | [#x0993-#x09A8] | [#x09AA-#x09B0] | #x09B2 | [#x09B6-#x09B9] | [#x09DC-#x09DD] | [#x09DF-#x09E1] | [#x09F0-#x09F1] | [#x0A05-#x0A0A] | [#x0A0F-#x0A10] | [#x0A13-#x0A28] | [#x0A2A-#x0A30] | [#x0A32-#x0A33] | [#x0A35-#x0A36] | [#x0A38-#x0A39] | [#x0A59-#x0A5C] | #x0A5E | [#x0A72-#x0A74] | [#x0A85-#x0A8B] | #x0A8D | [#x0A8F-#x0A91] | [#x0A93-#x0AA8] | [#x0AAA-#x0AB0] | [#x0AB2-#x0AB3] | [#x0AB5-#x0AB9] | #x0ABD#x0AE0 | [#x0B05-#x0B0C] | [#x0B0F-#x0B10] | [#x0B13-#x0B28] | [#x0B2A-#x0B30] | [#x0B32-#x0B33] | [#x0B36-#x0B39] | #x0B3D | [#x0B5C-#x0B5D] | [#x0B5F-#x0B61] | [#x0B85-#x0B8A] | [#x0B8E-#x0B90] | [#x0B92-#x0B95] | [#x0B99-#x0B9A] | #x0B9C | [#x0B9E-#x0B9F] | [#x0BA3-#x0BA4] | [#x0BA8-#x0BAA] | [#x0BAE-#x0BB5] | [#x0BB7-#x0BB9] | [#x0C05-#x0C0C] | [#x0C0E-#x0C10] | [#x0C12-#x0C28] | [#x0C2A-#x0C33] | [#x0C35-#x0C39] | [#x0C60-#x0C61] | [#x0C85-#x0C8C] | [#x0C8E-#x0C90] | [#x0C92-#x0CA8] | [#x0CAA-#x0CB3] | [#x0CB5-#x0CB9] | #x0CDE | [#x0CE0-#x0CE1] | [#x0D05-#x0D0C] | [#x0D0E-#x0D10] | [#x0D12-#x0D28] | [#x0D2A-#x0D39] | [#x0D60-#x0D61] | [#x0E01-#x0E2E] | #x0E30 | [#x0E32-#x0E33] | [#x0E40-#x0E45] | [#x0E81-#x0E82] | #x0E84 | [#x0E87-#x0E88] | #x0E8A#x0E8D | [#x0E94-#x0E97] | [#x0E99-#x0E9F] | [#x0EA1-#x0EA3] | #x0EA5#x0EA7 | [#x0EAA-#x0EAB] | [#x0EAD-#x0EAE] | #x0EB0 | [#x0EB2-#x0EB3] | #x0EBD | [#x0EC0-#x0EC4] | [#x0F40-#x0F47] | [#x0F49-#x0F69] | [#x10A0-#x10C5] | [#x10D0-#x10F6] | #x1100 | [#x1102-#x1103] | [#x1105-#x1107] | #x1109 | [#x110B-#x110C] | [#x110E-#x1112] | #x113C#x113E#x1140#x114C#x114E#x1150 | [#x1154-#x1155] | #x1159 | [#x115F-#x1161] | #x1163#x1165#x1167#x1169 | [#x116D-#x116E] | [#x1172-#x1173] | #x1175#x119E#x11A8#x11AB | [#x11AE-#x11AF] | [#x11B7-#x11B8] | #x11BA | [#x11BC-#x11C2] | #x11EB#x11F0#x11F9 | [#x1E00-#x1E9B] | [#x1EA0-#x1EF9] | [#x1F00-#x1F15] | [#x1F18-#x1F1D] | [#x1F20-#x1F45] | [#x1F48-#x1F4D] | [#x1F50-#x1F57] | #x1F59#x1F5B#x1F5D | [#x1F5F-#x1F7D] | [#x1F80-#x1FB4] | [#x1FB6-#x1FBC] | #x1FBE | [#x1FC2-#x1FC4] | [#x1FC6-#x1FCC] | [#x1FD0-#x1FD3] | [#x1FD6-#x1FDB] | [#x1FE0-#x1FEC] | [#x1FF2-#x1FF4] | [#x1FF6-#x1FFC] | #x2126 | [#x212A-#x212B] | #x212E | [#x2180-#x2182] | [#x3041-#x3094] | [#x30A1-#x30FA] | [#x3105-#x312C] | [#xAC00-#xD7A3]

[86] Ideographic ::= [#x4E00-#x9FA5] | #x3007 | [#x3021-#x3029]

[87] CombiningChar ::= [#x0300-#x0345] | [#x0360-#x0361] | [#x0483-#x0486] | [#x0591-#x05A1] | [#x05A3-#x05B9] | [#x05BB-#x05BD] | #x05BF | [#x05C1-#x05C2] | #x05C4 | [#x064B-#x0652] | #x0670 | [#x06D6-#x06DC] | [#x06DD-#x06DF] | [#x06E0-#x06E4] | [#x06E7-#x06E8] | [#x06EA-#x06ED] | [#x0901-#x0903] | #x093C | [#x093E-#x094C] | #x094D | [#x0951-#x0954] | [#x0962-#x0963] | [#x0981-#x0983] | #x09BC#x09BE#x09BF | [#x09C0-#x09C4] | [#x09C7-#x09C8] | [#x09CB-#x09CD] | #x09D7 | [#x09E2-#x09E3] | #x0A02#x0A3C#x0A3E#x0A3F | [#x0A40-#x0A42] | [#x0A47-#x0A48] | [#x0A4B-#x0A4D] | [#x0A70-#x0A71] | [#x0A81-#x0A83] | #x0ABC | [#x0ABE-#x0AC5] | [#x0AC7-#x0AC9] | [#x0ACB-#x0ACD] | [#x0B01-#x0B03] | #x0B3C | [#x0B3E-#x0B43] | [#x0B47-#x0B48] | [#x0B4B-#x0B4D] | [#x0B56-#x0B57] | [#x0B82-#x0B83] | [#x0BBE-#x0BC2] | [#x0BC6-#x0BC8] | [#x0BCA-#x0BCD] | #x0BD7 | [#x0C01-#x0C03] | [#x0C3E-#x0C44] | [#x0C46-#x0C48] | [#x0C4A-#x0C4D] | [#x0C55-#x0C56] | [#x0C82-#x0C83] | [#x0CBE-#x0CC4] | [#x0CC6-#x0CC8] | [#x0CCA-#x0CCD] | [#x0CD5-#x0CD6] | [#x0D02-#x0D03] | [#x0D3E-#x0D43] | [#x0D46-#x0D48] | [#x0D4A-#x0D4D] | #x0D57#x0E31 | [#x0E34-#x0E3A] | [#x0E47-#x0E4E] | #x0EB1 | [#x0EB4-#x0EB9] | [#x0EBB-#x0EBC] | [#x0EC8-#x0ECD] | [#x0F18-#x0F19] | #x0F35#x0F37#x0F39#x0F3E#x0F3F | [#x0F71-#x0F84] | [#x0F86-#x0F8B] | [#x0F90-#x0F95] | #x0F97 | [#x0F99-#x0FAD] | [#x0FB1-#x0FB7] | #x0FB9 | [#x20D0-#x20DC] | #x20E1 | [#x302A-#x302F] | #x3099#x309A

[88] Digit ::= [#x0030-#x0039] | [#x0660-#x0669] | [#x06F0-#x06F9] | [#x0966-#x096F] | [#x09E6-#x09EF] | [#x0A66-#x0A6F] | [#x0AE6-#x0AEF] | [#x0B66-#x0B6F] | [#x0BE7-#x0BEF] | [#x0C66-#x0C6F] | [#x0CE6-#x0CEF] | [#x0D66-#x0D6F] | [#x0E50-#x0E59] | [#x0ED0-#x0ED9] | [#x0F20-#x0F29]

[89] Extender ::= #x00B7#x02D0#x02D1#x0387#x0640#x0E46#x0EC6#x3005 | [#x3031-#x3035] | [#x309D-#x309E] | [#x30FC-#x30FE]Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.