Englanti - suomi -sanasto, v. 0.7


A

englanti suomi selitys lisätietoja
application sovellus

XML: Säännöt tai sovellusohjelmat, jotka käsittelevät XML-dokumentteja XML-jäsentimen avulla.

SGML: SGML:llä ilmaistu rakennemäärittely sekä laajemmin käsitettynä SGML-standardin mukaisesti rakennettuja dokumentteja käsittelevät ohjelmistot, kielet, säännöt, yms.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
attribute määrite tai
attribuutti

Elementin ominaisuuden tai sisällön tarkenne. Määritteitä voi liittää vain alkutunnisteisiin tai tyhjien elementtien tunnisteisiin.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

XML-määrittely,
käyttösääntö,
esittelysääntöjä
attribute (data) type määritteen tyyppi

Määritteen tyyppi ilmoitetaan määritteen esittelyssä heti sen nimen jälkeen. Jokainen määrite kuuluu johonkin kolmesta mahdollisesta päätyypistä:

 • Merkkijonotyyppiin, jolloin sen ilmentymän arvo voi koostua pelkästään merkeistä, joilla ei XML-jäsentimen kannalta ole mitään erikoismerkistystä.
 • Symbolityypistä, jolloin ilmentymän arvo jokin seitsemästä alatyypistä (ID, IDREF, IDREFS, ENTITY, ENITIES, NMTOKEN tai NMTOKENS).
 • Luetellusta tyypistä, jolloin määritteen ilmentymän kaikki mahdolliset arvot luetellaan esittelyssä.

Seuraavassa määritelistan esittelyssä ensimmäinen määrite on merkkijonotyyppinen, seuraava symbolityyppinen ja kolmas lueteltu:

<!ATTLIST kirja
     tyonimi CDATA #IMPLIED
     isbn  ID   #REQUIRED
     tyyppi (nidottu | sidottu | liimattu) 
         "liimattu">
esittelysäännöt
attribute default class määritteen luokka

Määritteen luokka ilmoitetaan määritteen esittelyssä tyypin jälkeen. Määritteet voidaan jakaa neljään luokkaan. Ne voivat olla pakollisia (#REQUIRED), valinnaisia (#IMPLIED), vakioita (#FIXED) tai oletusarvoisia. Jos elementtityypille on määritelty pakollisia määritteitä, on sen ilmentymissä aina esiinnyttävä myös pakollisten määritteiden ilmentymät. Tällaisia määritteitä voidaan käyttää esimerkiksi kun elementeille halutaan yksikäsitteiset tunnisteet. Valinnaiset määritteet eroavat pakollisista siinä, etteivät ne välttämättä esiinny elementeissä - esiintyminen on dokumentin kirjoittajan päätettävissä. Vakiomääritteillä on nimensä mukaisesti vakioarvo, joka määrätään rakennemäärittelyssä.

Määritteelle voidaan myös antaa pelkkä oletusarvo ilman luokkamääritystä, jolloin se tavallaan on pakollisen ja valinnaisen määritteen välimuoto. Tällöin määritteellä on elementeissä aina arvo (joka on rakennemäärittelyssä annettu oletusarvo), vaikka elementtiin ei määritteen ilmentymää kuuluisikaan - jäsennin lisää ilmentymän arvoineen automaattisesti.

Seuraavassa esimerkissä ensimmäinen määrite on valinnainen, toinen pakollinen, kolmas vakio ja neljäs oletusarvoinen.

<!ATTLIST kirjoittaja
     sukupuoli CDATA #IMPLIED
     hetu    ID   #REQUIRED
     kustantaja CDATA #FIXED   "Kustantamo Oy"
     agentti  CDATA "Eino Editori">
esittelysääntö
attribute definition määritteen esittely

Merkkausesittely, jossa määrätään yksittäisen määritteen nimi, tyyppi ja luokka. Lisäksi määritteelle voidaan antaa oletusarvo. XML:ssä on kolme päätyyppiä määritteille: merkkijonotyyppi, symbolityyppi ja lueteltu tyyppi. Symbolityyppi jakautuu edelleen seitsemään alatyyppiin: ID, IDREF, IDREFS, ENTITY, ENITIES, NMTOKEN ja NMTOKENS. Määritteen luokat ovat: pakollinen (#REQUIRED), valinnainen (#IMPLIED) ja kiinteä (#FIXED). Määritteen esittely on osa määritelistan esittelyä.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

esittelysääntö
attribute list määritelista

Yksi tai useampia dokumentti-ilmentymässä esiintyviä määritteiden ilmentymiä, jotka liittyvät samaan elementtiin.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

säännöt
attribute name määritteen nimi

Määritteen esittelyssä määritteelle annettu tunniste, joka noudattaa XML-määrittelyn nimenmuodostamissääntöä. Esimerkki:

<etunimi kutsumanimi="kyllä">

Esittelyn alkutunnisteessa "kutsumanimi" on määritteen nimi.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysääntö,
nimenmuodostamissääntö
attribute specification määritteen ilmentymä

Elementin alkutunnisteessa annettu määritteen nimestä ja sen arvosta muodostuva pari. Esimerkissä

<kirja tekijä="Tuntematon Kirjailija">

määritteen ilmentymä koostuu 'tekijä="Tuntematon Kirjailija"' -parista, jossa "tekijä" on määritteen nimi ja "Tuntematon Kirjailija" sen arvo.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

sääntö
attribute value määritteen arvo

Määritteen saama arvo. Arvo merkitään määritteen ilmentymässä "- tai '-erotinmerkkien väliin. Esimerkiksi alkutunnisteessa

<etunimi kutsumanimi="kyllä">

"kyllä" on kutsumanimi-määritteen saama arvo.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösääntö,
esittelysäännöt
attribute-list declaration määritelistan esittely

Rakennemäärittelyn osa, jossa määritellään annettuun elementtiin kuuluvat määritteet. Samaan elementtiin liittyviä määritelistan esittelyjä voi olla useitakin. Jokaisen määritteen esittelyyn kuuluu sen nimi, tyyppi, luokka ja mahdollisesti vielä oletusarvo. Mikäli elementille esitellään sama määrite useamman kerran, hyväksytään esittelyistä ensimmäinen ja jätetään loput huomioimatta. Esimerkki:

<!ATTLIST kirja 
     tekija CDATA #IMPLIED
     isbn  ID   #REQUIRED>

Esittelyssä määrittää kirja-elementille määritteet "tekija" ja "isbn". "tekija" on tyypiltään merkkijono (CDATA) ja valinnainen (#IMPLIED) eli sen voi elementtityypin ilmentymässä jättää pois. "isbn" on luokiteltu pakolliseksi (#REQUIRED) ja sille on annettava yksikäsitteinen nimenmuodostussääntöä noudattava tunniste (ID). Kummallekaan määritteelle ei ole annettu oletusarvoa.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt,
nimenmuodostamissääntö

B

englanti suomi selitys lisätietoja
balanced tasapainoinen

Elementti on tasapainoinen kun sillä on sekä alku- että lopputunnisteet, jotka kummatkin ovat saman elementin sisällä (tämä ei luonnollisestikaan koske dokumenttielementtiä). Tyhjillä elementeillä ei tarvitse olla lopputunnistetta, mikäli niillä on vain tyhjän elementin tunniste.

Dokumentti on tasapainoinen kun kaikki sen elementit ovat tasapainoisia. Hyvinmuodostettu XML-dokumentti on automaattisesti tasapainoinen, mutta esimerkiksi SGML-dokumentit eivät välttämättä ole, sillä SGML sallii tunnisteiden poisjättämisen.

Esimerkki tasapainoisesta XML-dokumentista:

<kirjat>
  <tekija>Tuntematon kirjailija</tekija>
  <kustantaja>Kustantamo Oy</kustantaja>
</kirjat>

Esimerkki SGML-dokumenttikatkelmasta, joka ei ole tasapainoinen:

<P>
Seuraavassa lyhyt lista muistettavista asioista:

<UL>
  <LI>
    Ensimmäiset asiat ovat tärkeitä
  <LI>
    Toiset asiat ovat vähemmän tärkeitä 
    kuin ensimmäiset
</UL>
elementtien käyttösääntö

C

englanti suomi selitys lisätietoja
CDATA section CDATA-lohko

CDATA-lohkossa olevaa merkkausta ei käsitellä merkkauksena vaan merkkitietona. Toisin sanoen XML-jäsennin ei tunnista CDATA-lohkon sisällä olevaa merkkausta. Eräs CDATA-lohkojen yleinen käyttökohde ovat URL-osoitteet. CDATA-lohkoa voidaan käyttää kohdissa, joissa XML-määrittely sallii merkkitiedon käytön. "]]>"-merkkijonoa ei saa esiintyä lohkon sisällä. Esimerkki CDATA-lohkon esiintymästä:

<![CDATA[tekstiä <lohkon> sisällä]]>

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösäännöt
character merkki

Tekstin pienin yksikkö: yksittäinen merkki.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

säännöt
character data merkkitieto

Merkkaukseen kuulumaton teksti.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
character reference merkkiviittaus

Viittaus yksittäiseen ISO/IEC 10646 -standardin mukaiseen merkkiin. Merkkiviitettä voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun merkkiä ei pysty kirjoittamaan suoraan näppäimistöltä tai kun se voi aiheuttaa sekaannusta merkkauksen kanssa (kuten '<'-merkki). Merkkiviite alkaa "&#"-merkkiparilla, jonka jälkeen tulee merkki desimaalina ja lopuksi puolipiste (;). Merkkiviitteen voi ilmoittaa myös heksadesimaalina, jolloin se alkaa "&#x"-merkkijonolla. Esimerkiksi "&#x3C;", "&#60;" ja "&lt;" ovat kaikki viittauksia '<'-merkkiin. Ensimmäinen on merkkiviite heksadesimaaliarvolla ja toinen on merkkiviite desimaaliarvolla. Kolmas viittaus on entiteettiviite yleisentiteettiin.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösäännöt
child lapsi tai
lapsielementti

Elementin sisältämä alielementti. Esimerkki:

<kappale>
    <termi>kissa</termi>
</kappale>

termi on kappale-elementin lapsielementti. Vastaavasti kappale on termi-elementin vanhempi.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
comment kommentti

Vapaata kirjoitusta, lisätietoja, yms. joka ei kuulu varsinaiseen dokumenttiin. XML-jäsennin saattaa poistaa kommentit jäsennetystä dokumentista. Kommentin sisällä ei saa esiintyä "--"-merkkiparia. Esimerkki kommentista:

<!-- kommentti -->

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösäännöt
conditional section valinnainen esittelylohko

Rakennemäärittelyn ulkoinen osajoukko, joka voidaan sisällyttää tai sulkea pois rakennemäärittelystä. INCLUDE-tunniste sisällyttää valinnaisen esittelylohkon osaksi rakennemäärittelyä ja IGNORE sulkee sen pois. Kuten sisäinen rakennemäärittelykin, voi valinnainen esittelylohko sisältää merkkausesittelyjä, kommentteja, prosessointikomentoja tai toisia valinnaisia esittelylohkoja. Poissuljettavan esittelylohkon sisällä olevaa sisällytettävää esittelylohkoa ei liitetä osaksi rakennemäärittelyä. Esimerkki sisällytettävästä esittelylohkosta:

<![INCLUDE[ 
  <!ELEMENT kirja (otsikko, versio, luku*)>
]]>

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösäännöt
(element's) content elementin sisältö

Teksti elementin alku- ja lopputunnisteen välissä. Esimerkki:

<otsikko>XML-sanasto</otsikko>

elementissä "XML-sanasto" on elementin sisältö. Sisältö voi koostua tekstistä eli merkkitiedosta ja merkkauksesta, kuten muista elementeistä, viitteistä entiteetteihin tai merkkeihin, CDATA-lohkoista, prosessointikäskyistä ja kommenteista.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

sääntö koostumuksesta
(entity) content entiteetin sisältö

Entiteeteillä on aina sisältö, johon sen nimi viittaa. Sisältö voi olla lähes mitä tahansa. XML-jäsennin korvaa viittaukset entiteetteihin niiden sisällöllä. Esimerkki yleisentiteetin esittelystä, jossa entiteetin sisältönä on "Extensible Markup Language":

<!ENTITY XML "Extensible Markup Language">

Toinen esimerkki on entiteetistä, jonka sisältönä on '>'-merkki heksadesimaalina:

<!ENTITY gt "&#62;">

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
content model sisältömalli

XML: Sisältömalli on osa elementtityypin esittelyä. Se on yksinkertainen säännöstö, joka määrää mitä elementtityyppejä esiteltävän elementtityypin sisällä sallitaan ja missä järjestyksessä ne voivat esiintyä. XML:ssä sisältömallilla tarkoitetaan siis vain elementtityypeistä koostuvaa sisältömallia.

SGML: Sisältömallin käsite SGML:ssä on laajempi kuin XML:ssä. Siihen kuuluvat elementtien lisäksi lähes kaikki muukin sisältö, jonka elementtityypille voi määrätä, kuten merkkitieto tai erikoismääreet EMPTY ja ANY.

Elementtityypin sisältömallin voidaan sanoa olevan teoreettinen esitys siitä, mitä kaikkea kyseinen elementtityyppi voi sisältää. Elementin sisältö on puolestaan eräs sisältömallin todellinen esiintymä dokumentti-ilmentymässä.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

XML:n säännöt

D

englanti suomi selitys lisätietoja
(attribute) default (value) (määritteen) oletusarvo

Määritteen esittelyssä määritteelle annettu arvo. Mikäli elementtityypin ilmentymässä ei esiinny oletusarvoisen määritteen ilmentymää, asettaa jäsennin elementille määritteen ja sen oletusarvon automaattisesti. Esimerkissä

<!ATTLIST kirja 
     kirjoittaja CDATA "tuntematon">

kirja-elementtiin liittyvän kirjoittaja-määritteen oletusarvo on "tuntematon".

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

määritteen esittelysäännöt,
määriteluokkien esittelysäännöt
document content dokumentin sisältö

Dokumentin sisällöllä voidaan tarkoittaa kahta asiaa: joko koko dokumentti-ilmentymää tai dokumentti-ilmentymässä esiintyvien elementtien yhdistettyä sisältöä eli varsinaista tekstitietoa. Termin oikea tarkoitus on selvitettävä asiayhteydestä. Itse olen pyrkinyt käyttämään vain jälkimmäistä merkitystä.

 
document entity dokumenttientiteetti tai
juurientiteetti

Koko XML-dokumentin käsittävä entiteetti. Dokumenttientiteetti toimii aloituskohtana dokumenttia käsittelevälle XML-jäsentimelle. Dokumentin sisältämistä entiteeteistä voidaan rakentaa puumalli, jonka juurena dokumenttientiteetti on. Poikkeuksellisesti dokumenttientiteetillä ei ole nimeä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
document element dokumenttielementti

Dokumentti-ilmentymän uloin elementti, joka siten ei voi olla minkään muun elementin alielementti. Dokumenttielementin yleistunniste on sama kuin rakenne-esittelyn Name-säännössä ilmoitettu tunniste.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

Name-sääntö
document (type) instance dokumentti-ilmentymä

Täydellinen XML-dokumentti koostuu kolmesta osasta: johdannosta, rakenne-esittelystä ja dokumentti-ilmentymästä. Näistä dokumentti-ilmentymä on ainoa pakollinen osa hyvinmuodostetussa XML-dokumentissa. Se sisältää dokumentin varsinaisen tekstin, joka on merkattu rakennemäärittelyn vaatimalla tavalla - dokumentti-ilmentymä on eräs rakennemäärittelyn kuvaaman luokan toteutunut ilmentymä. Dokumentti-ilmentymä on osa, jota sovellukset pääasiassa käsittelevät ja jonka esimerkiksi selaimet näyttävät käyttäjälle.

Seuraavassa esimerkissä on täydellinen XML-dokumentti, jonka dokumentti-ilmentymä on 'kirjat'-elementti kokonaisuudessaan:

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE kirjat [
  <!ELEMENT kirja (tekija|kustantaja)+>
  <!ELEMENT tekija (#PCDATA)>
  <!ELEMENT kustantaja (#PCDATA)>
]>
<kirjat>
  <tekija>Tuntematon kirjailija</tekija>
  <kustantaja>Kustantamo Oy</kustantaja>
</kirjat>

Termi on määritelty SGML-standardissa.

dokumentin esittelysäännöt
document structure dokumenttirakenne

Dokumentti-ilmentymässä elementtien, määritteiden, entiteettien, prosessointikomentojen ja kommenttien muodostama rakenne. Perinteisesti XML-dokumentin rakenne on kuvattu puuna, jonka juurena on dokumenttielementti. Puussa juuren alapuolella ovat dokumenttielementin lapset (ja dokumenttielementin mahdollisesti sisältämä teksti) ja jokaisen lapsen alapuolella on edelleen tämän sisältönä olevat lapset ja teksti.

 
document type declaration rakenne-esittely tai
dokumenttityypin esittely

Sisältää ja/tai viittaa merkkausesittelyihin. Eli rakenne-esittely on eräänlainen kehys, jonka sisällä esitellään rakennemäärittelyn muodostavat merkkausesittelyt. Esimerkki rakenne-esittelystä, joka viittaa ulkopuolisiin merkkausesittelyihin:

<!DOCTYPE sanasto SYSTEM "sanasto.dtd">

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
document type definition (DTD) rakennemäärittely tai
dokumenttityypin määrittely

Dokumenttirakenteen kuvaus, jossa merkkausesittelyillä määritellään dokumentissa käytettävä merkkaus (elementit, määritteet, entiteetit, notaatiot) ja eri osien hierarkkiset suhteet. Rakennemäärittely on oltava mukana tai siihen on viitattava jokaisessa validissa SGML- ja XML-dokumentissa. Rakennemäärittely on yhdistelmä rakenne-esittelyn sisältämistä ja viittaamista merkkausesittelyistä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt

E

englanti suomi selitys lisätietoja
element elementti

Dokumentin rakenneosa, esim. kappale tai otsikko. XML-dokumentissa elementti alkaa alkutunnisteella (esim. <section>) ja loppuu lopputunnisteeseen (esim. </section>). Elementti voi olla myös tyhjä elementti (esim. <image/>). Tyhjällä elementillä ei voi olla sisältöä, mutta muut elementit voivat sisältää joko tekstiä tai muita elementtejä. Elementeillä on rakennemäärittelyssä määritelty tyyppi (esim. section).

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösäännöt,
esittelysäännöt
element content elementtisisältö

Elementtityyppien sisältömalli, jossa on vain elementtejä eikä lainkaan merkkitietoa. Eli elementtityypin ilmentymien sisällä saa olla vain lapsielementtejä. Esimerkiksi

<!ELEMENT kirja (tekijä, otsikko, luvut)>

-esittelyn mukaan kirja-elementtityypillä on elementtisisältö.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
element name elementin nimi

Elementin nimellä tarkoitetaan samaa asiaa kuin yleistunnisteella tai elementtityypin nimellä.

esittelysäännöt
element type elementtityyppi

Yksittäiset elementit kuuluvat luokkiin, joiden ominaisuudet elementtityyppi määrää. Elementtityypin tunnisteena toimii elementin nimi, joka toistuu elementtityypin esittelyssä sekä dokumentti-ilmentymässä esiintyvissä tunnisteissa. Elementin nimeä kutsutaan myös yleistunnisteeksi. Jokainen elementti kuuluu johonkin elementtityyppiin.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
element type content elementtityypin sisältö

Elementtityypin esittelyssä tyypille määrätty sisältö. Esimerkiksi:

<!ELEMENT terminSelitys 
     (termi, selitys, viitteet) >

Esimerkissä "terminSelitys"-elementtityypin sisältö määrättiin muodostuvaksi "termi", "selitys" ja "viitteet" -elementtityypeistä täsmälleen tässä järjestyksessä. Sisältömalli voi määrätä elementtityypin sisällön.

esittelysääntö
element type declaration elementtityypin esittely tai
elementin esittely

Rakennemäärittelyyn kuuluvassa elementtityypin esittelyssä määrätään elementtityypin nimi ja sen ilmentymissä sallittu sisältö. Esimerkki kirja-elementtityypin esittelystä:

<!ELEMENT kirja (tekijä, otsikko, luvut)>

Esimerkissä elementtityypin nimi on "kirja" sen sen sisältönä ovat "tekijä", "otsikko" ja "luvut" -elementit täsmälleen tässä järjestyksessä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
element type instance elementtityypin ilmentymä

Yleisempi ilmaus samalla asialle on elementti. Toisin sanoen elementti on elementtityypin ilmentymä dokumentti-ilmentymässä.

elementtien käyttösääntö
element type name elementtityypin nimi

Tarkoittaa samaa kuin yleistunniste tai elementin nimi.

esittelysäännöt
empty element tyhjä elementti

Elementti, jolla ei ole sisältöä. Tyhjän elementin ilmentymä voi koostua joko alkutunnisteesta, jota välittömästi seuraa lopputunniste, tai sitten pelkästään tyhjän elementin tunnisteesta. Esimerkiksi

<kuva/>

ja

<tekijä></tekijä>

ovat tyhjiä elementtejä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösääntö,
esittelysäännöt
empty-element tag tyhjän elementin tunniste

Tyhjän elementin ilmentymä dokumentti-ilmentymässä. Tyhjän elementin tunniste on tavallaan yhdistetty alku- ja lopputunniste, joiden välissä ei ole sisältöä. Normaalien alkutunnisteiden tapaan tyhjän elementin tunnisteessa voi olla määritteen ilmentymiä. Tyhjän elementin tunniste loppuu ">"-merkin sijasta "/>"-merkkipariin. Esimerkiksi

 <br/>

on tyhjän br-elementin tunniste.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösääntö
end-tag lopputunniste

Elementin päättävä tunniste, esimerkiksi "</kirja>":

<kirja>
    Aikamme suurin kirja
</kirja>

Lopputunniste koostuu aina '</'-merkkiparista, elementtityypin yleistunnisteesta ja '>'-merkistä. Mikäli elementti alkaa alkutunnisteella, on sen päätyttävä lopputunnisteeseen.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösääntö
entity entiteetti

Entiteetit ovat XML-dokumenttiin kuuluvia nimettyjä ja itsenäisiä osia, joita käytetään erilaisten sisältöjen säilyttämiseen. Niiden avulla voidaan mm. rakentaa rakennemäärittelyistä modulaarisia ja helpommin ylläpidettäviä. Entiteeteillä on aina sisältö ja yleensä myös nimi. Nimi puuttuu vain dokumenttientiteetiltä ja rakennemäärittelyn ulkoisilta osilta. XML-dokumentissa jäsennin korvaa entiteetin nimen esiintymät sen sisällöllä. Entiteettejä ovat dokumenttientiteetti, yleisentiteetit ja parametrientiteetit. Nämä entiteetit voidaan jakaa jäsennettyihin ja jäsentämättömiin entiteetteihin.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
entity declaration entiteetin esittely

SGML-standardin mukaan entiteetin esittelyllä tarkoitetaan merkkausesittelyä, jossa entiteetti nimetään - nimeä tarvitaan, jotta entiteettiin voitaisiin viitata. Käytännössä merkkausesittelyssä määrätään entiteetin nimi ja sisältö. Esittelyssä voidaan määrätä myös notaatio, joka kertoo entiteetin sisällön formaatin. Esimerkki yksinkertaisesta entiteetin esittelystä:

<!ENTITY kirjailija "Väinö Linna">

Termi on määritelty SGML-standardissa.

esittelysäännöt
entity name entiteetin nimi

Entiteetin yksikäsitteinen tunniste, joka erottaa sen muista entiteeteistä. Entiteetin nimeä käytetään viittaamaan entiteetin sisältöön. Dokumenttientiteettiä ja rakennemäärittelyn ulkoisia osia lukuunottamatta kaikilla entiteeteillä on nimi. Esimerkiksi

<!ENTITY % vanhaLuku
      "<!ELEMENT luku (%sisalto;)>" >

-esittelyssä esitellään parametrientiteetti, jonka nimi on "vanhaLuku" ja sisältönä "<!ELEMENT luku (%sisalto;)>".

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

entiteetin esittelysäännöt,
nimeämissääntö
entity reference entiteettiviittaus

Viite nimetyn entiteetin sisältöön. Jäsennettyihin yleisentiteetteihin viitataan lisäämällä entiteetin nimen eteen '&'-merkki ja loppuun puolipiste (;). Parametrientiteetteihin viitataan aloittamalla viite '%'-merkillä ja lisäämällä sen perään entiteetin nimi ja puolipiste (;). Jäsentämättömään entiteettiin ei viitata, vaan sen nimi annetaan ENTITY- tai ENTITIES-tyyppisen määritteen ilmentymässä määritteen arvoksi.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

viittaussäännöt
entity reference delimiters entiteettiviittausten erottimet

Erottimilla tarkoitetaan merkkejä '&', '%' ja ';'. Merkit '&' ja '%' aloittavat entiteettiviittauksen: '&'-merkkiä käytetään yleisentiteettien tapauksessa ja '%'-parameterientiteettien kanssa. Kummankin tyyppisten entiteettien viittaukset päättyvät ';'-merkkiin. Aloitus- ja lopetuserottimien väliin tulee entiteetin nimi.

Esimerkki viittauksesta 'julkaisupaiva'-nimiseen yleisentiteettiin:

<kuvaus>
  Kirja on julkaistu 
  &julkaisupaiva; Helsingissä
</kuvaus>
viittaussäännöt
enumerated attribute lueteltu määrite

Määrite, jonka kaikki mahdolliset arvot on lueteltu esittelyssä. Määritteen ilmentymässä määrite voi saada yhden luetelluista arvoista. Lueteltuja määritteitä on tyypiltään kahdenlaisia: notaatioita ja listoja. Esimerkiksi

<!ATTLIST kappale 
     tyyppi (teksti|tiivistelma|kooste) 
         "teksti">

-määritelistan esittelyssä "tyyppi" on listatyyppinen määrite, jonka oletusarvona on "teksti". Notaatiotyyppisestä luetellusta määritteestä esimerkkinä on

<!ATTLIST kaava 
     matemaattinen NOTATION (LaTeX | MathML)>

jossa matemaattinen-määritteen mahdollisiksi arvoiksi annetaan "LaTeX" ja "MathML" -notaatiot.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
escape koodinvaihto

Tapa käyttää entiteetti- ja merkkiviittauksia ilmaisemaan erilaisia erottimia (esimerkiksi & < " ') XML-dokumentissa. Eräitä koodinvaihtoon käytettyjä entiteettejä ovat amp ja lt. Esimerkki lt-entiteetin käytöstä dokumentti-ilmentymässä:

<kappale>Tunnisteet alkavat '<'-merkillä. 
Jos '<'-merkkiä halutaan käyttää 
jossain toisessa merkityksessä 
kuin tunnisteen aloittavana erottimena, 
on se merkittävä &lt;.</kappale>

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
excluded conditional section poissuljettava esittelylohko

Valinnainen esittelylohko, jota ei liitetä mukaan rakennemäärittelyyn eli käytännössä sovellukset eivät ota huomioon esittelylohkon sisältöä. Esimerkki poissuljettavasta esittelylohkosta:

<!ELEMENT kirja (nimi, kuvaus)>
<![IGNORE[
<!ELEMENT kirja (nimi, kustantaja, hinta kuvaus)>
<!ATTLIST kirja
     isbn  ID #REQUIRED>
]]>
<!ELEMENT nimi  (#PCDATA)>
<!ELEMENT kuvaus (#PCDATA)>

Lopputulokseltaan täysin vastaava rakennemäärittely ilman esittelylohkoa:

<!ELEMENT kirja (nimi, kuvaus)>
<!ELEMENT nimi  (#PCDATA)>
<!ELEMENT kuvaus (#PCDATA)>

Poissuljettavan esittelylohkon vastakohtana on sisällytettävä esittelylohko.

käyttösäännöt
external entity ulkoinen entiteetti

Entiteetti, jonka sisältö on fyysisesti tallennettu XML-dokumentin ulkopuolelle. Ulkoiset entiteetit voivat olla sekä jäsennettyjä tai jäsentämättömiä. Jos entiteetin esittelyssä on nimetty notaatio, on se jäsentämätön. Muussa tapauksessa entiteetti on jäsennetty. Entiteetti on sisäinen entiteetti, mikäli se ei ole ulkoinen entiteetti. Ensimmäinen esimerkki on ulkoisesta entiteetistä, jonka sisältö on osoitettu järjestelmätunnisteella:

<!ENTITY % chapters SYSTEM "./dtd/chapters.dtd">

Toisessa esimerkissä on kyseessä jäsentämätön ulkoinen entiteetti, jonka sisällön osoittaa julkinen tunniste:

<!ENTITY virallinenTilasto 
     PUBLIC "http://www.osoite/tilasto.exl"
    	 "./vanha_tilasto.exl" NDATA Excel>

Jälkimmäisessä esimerkissä julkista tunnistetta seuraa vielä "./vanha_tilasto.exl"- järjestelmätunniste.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt,
sisällön muodostussäännöt
external identifier ulkoinen tunniste

Nimensä mukaisesti ulkoinen tunniste viittaa dokumentin ulkopuolelle. Se voi esimerkiksi osoittaa olemassaolevaan tiedostoon, entiteettiin tai toimia tietyn formaatin yksikäsitteisenä symbolina, jolloin dokumenttia käsittelevä sovellus voi tunnistaa käytetyn formaatin ja valita sopivat menetelmät sen käsittelemiseksi. Ulkoinen tunniste voi olla joko järjestelmätunniste tai julkinen tunniste. Ulkoinen tunniste voi esiintyä rakenne-esittelyssä tai entiteettien ja notaatioiden esittelyissä.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

esittelysäännöt
external subset rakennemäärittelyn ulkoinen osajoukko

XML-dokumentin ulkopuolinen osa rakennemäärittelyä tai kokonaan dokumentin ulkopuolella oleva rakennemäärittely. Ulkopuoliseen rakennemäärittelyn osajoukkoon viitataan rakenne-esittelyssä joko järjestelmätunnisteella tai julkisella tunnisteella

  <!ELEMENT kirja    (nimi, tekija?, 
              kustantaja?,
              tiivistelma?)+>
  <!ELEMENT nimi    (#PCDATA)>
  <!ELEMENT tekija   (#PCDATA)>
  <!ELEMENT kustantaja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT tiivistelma (#PCDATA)>

Yllä on rakennemäärittelyn ulkoinen osajoukko, joka on tallennettu tiedostoon 'kirja.dtd'. Rakennemäärittelyyn viitataan seuraavassa XML-dokumentissa järjestelmätunnisteella:

<?xml version="1.0"?>
<DOCTYPE kirja SYSTEM "kirja.dtd">
<kirja>
    <nimi>
        Opi kirjoittamaan 
        rakennemäärittelyjä 
        kahdessä päivässä
    </nimi>
</kirja>

Jollei rakennemäärittelyn osajoukko ole ulkoinen, on se sisäinen. Rakennemäärittely voi koostua myös sisäisen ja ulkoisen osajoukon yhdistelmästä.

esittelysäännöt,
viittaussääntö

G

englanti suomi selitys lisätietoja
general entity yleisentiteetti

Entiteettejä, joita voidaan käyttää dokumentti-ilmentymässä esiintyvien elementtien sisällössä tai määritteiden arvoissa. Yleisentiteettien ja parametrientiteettien nimet kuuluvat eri nimiavaruuksiin, joten sama nimi voi olla käytössä kummankin tyyppisissä entiteeteissä. Yleisentiteetit ovat yleensä jäsennettyjä entiteettejä, mutta voivat olla jäsentämättömiäkin. Yleisentiteettiin viitataan kirjoittamalla sen nimen eteen '&'-merkki ja perään puolipiste (;). Esimerkki viittauksesta "XML"-nimiseen yleisentiteettiin:

<kappale>Tässä luvussa käsitellään &XML;-kieltä</kappale>

XML-entiteetti esiteltiin seuraavasti:

<!ENTITY XML "Extensible Markup Language">

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt,
viittaussäännöt
general entity reference viite yleisentiteettiin

Dokumentti-ilmentymässä esiintyvän elementin sisällössä tai määritteen arvossa oleva viittaus rakennemäärittelyssä esiteltyyn yleisentiteettiin. Viittaus tapahtuu kirjoittamalla entiteetin nimen eteen '&'-merkki ja perään puolipiste (;). Esimerkiksi dokumenttikatkelmassa

<kirja>
  <kirjan_nimi>Kuinka kirjoitan 
  XML-dokumentin</kirjan_nimi>
  <kustantaja>&virallinenNimi;</kustantaja>
</kirja>

on viittaus yleisentiteettiin nimeltään "virallinenNimi", jonka paikalle XML-jäsennin laajentaa itse entiteetin.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

viittaussäännöt
general identifier (GI) yleistunniste tai
elementtityypin tunniste

Yleistunnisteella tarkoitetaan elementtityypin nimeä. Sen avulla voidaan tunnistaa elementin (eli elementtityypin esiintymän dokumentti-ilmentymässä) tyyppi. Esimerkiksi seuraavassa esittelyssä

<!ELEMENT kirjoittaja (etunimi, sukunimi)>

"kirjoittaja" on yleistunniste. Yleistunniste esiintyy myös dokumentti-ilmentymässä olevien elementtien alku- ja lopputunnisteissa.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

esittelysäännöt

I

englanti suomi selitys lisätietoja
included (entity reference tai character reference) sijoitettu

Entiteetti on sijoitettu, kun sen korvaava teksti on haettu, jäsennetty ja asetettu entiteettiviiteen paikalle. Merkkiviite on sijoitettu kun viitteen osoittama merkki on asetettu viitteen paikalle.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
included condition section sisällytettävä esittelylohko

Valinnainen esittelylohko, joka liitetään osaksi rakennemäärittelyä. Esimerkki sisällytettävästä esittelylohkosta:

<!ELEMENT kirja (nimi, kuvaus)>
<![INCLUDE[
<!ATTLIST kirja
     isbn  ID #REQUIRED>
]]>
<!ELEMENT nimi  (#PCDATA)>
<!ELEMENT kuvaus (#PCDATA)>

joka vastaa samaa kuin

<!ELEMENT kirja (nimi, kuvaus)>
<!ATTLIST kirja
     isbn  ID #REQUIRED>
<!ELEMENT nimi  (#PCDATA)>
<!ELEMENT kuvaus (#PCDATA)>

Sisällytettävän esittelylohkon vastakohtana on poissuljettava esittelylohko.

käyttösäännöt
instance ilmentymä

Elementtityypin tai määritteen esiintymä dokumentti-ilmentymässä. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa on "tiivistelma", "nimi", "kustantaja", "hinta" ja "kuvaus"-elementtityyppien ja "yksikkö"-määritteen ilmentymät:

<tiivistelma>
<nimi>Kuukauden kirja</nimi>
<kustantaja>Kustantamo Oy</kustantaja>
<hinta yksikko="mk">120mk</hinta>
<kuvaus>Kirjassa riittää luettavaa
koko kuukaudeksi</kuvaus>
</tiivistelma>
 
internal entity sisäinen entiteetti

Entiteetti, joka täyttää XML-määrittelyn EntityValue-säännön. Tällä tarkoitetaan entiteetin sisällön koostuvan tekstistä ja/tai viitteistä parametri- tai yleisentiteetteihin. Sisäistä entiteettiä ei ole fyysisesti tallennettu esimerkiksi levylle vaan sen sisältö on kokonaan annettu entiteetin esittelyssä. Sisäinen entiteetti on aina jäsennetty. Entiteetti on ulkoinen entiteetti, mikäli se ei ole sisäinen entiteetti. Esimerkiksi

<!ENTITY dokumentin-versio 
     "Tämä on &nimi;-dokumentin käsikirjoitus.">

on sisäisen entiteetin esittely. Entiteetin sisältönä on sekä tekstiä että viite yleisentiteettiin.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

EntityValue-sääntö
internal subset rakennemäärittelyn sisäinen osajoukko

Osa rakennemäärittelyä tai kokonainen rakennemäärittely, joka sisältyy XML-dokumentin rakenne-esittelyyn. Käytännössä sisäinen osajoukko on kirjoitettu rakenne-esittelyssä '['- ja ']'-merkkien väliin, kuten seuraavassa esimerkissä:

<?xml version="1.0"?>
<DOCTYPE kirja [
  <!ELEMENT kirja    (nimi, tekija?, 
             kustantaja?, tiivistelma?)+>
  <!ELEMENT nimi    (#PCDATA)>
  <!ELEMENT tekija   (#PCDATA)>
  <!ELEMENT kustantaja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT tiivistelma (#PCDATA)>
]>
<kirja>
    <nimi>
        Opi kirjoittamaan rakennemäärittelyjä 
        kahdessä päivässä
    </nimi>
</kirja>

Jollei rakennemäärittelyn osajoukko ole sisäinen, on se ulkoinen. Rakennemäärittely voi koostua myös sisäisen ja ulkoisen osajoukon yhdistelmästä.

esittelysäännöt

L

englanti suomi selitys lisätietoja
literal entity value entiteetin kirjaimellinen sisältö

Entiteetin sisältö sellaisenaan kuin se on ilmaistu entiteetin esittelyssä. Entiteetin kirjaimellinen sisältö täyttää EntityValue-säännön eli sisältö koostuu tekstistä ja/tai viitteistä parametri- tai yleisentiteetteihin. Esimerkiksi

<!ENTITY julkaisutiedot 
     "Tämä artikkeli on julkaistu
     &julkaisupäivä; %julkaisukaupunki;. &#xA9; 
     &kustantaja;.">

-esittelyssä entiteetin kirjaimellinen sisältö on lainausmerkkien väliin jäävä osuus sellaisenaan. Entiteetti- tai merkkiviitteitä ei ole korvattu.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

EntityValue-sääntö

M

englanti suomi selitys lisätietoja
markup merkkaus tai
merkitseminen

Substantiivi: merkkaukseen kuuluvat alku- ja lopputunnisteet, tyhjien elementtien tunnisteet, entiteettiviittaukset, merkkiviittaukset, kommentit, CDATA-lohkojen erottimet, rakennemäärittelyt ja prosessointikomennot.

Verbi: merkkauksen lisäämistä dataan.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
markup declaration merkkausesittely

Merkkausesittely on yleisnimitys, johon kuuluvat elementtityypin, määritelistan, entiteetin tai notaation esittelyt. Merkkausesittelyt kuuluvat rakennemäärittelyyn.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysääntö
mixed content yhdistelmäsisältö

Elementtityyppien sisältömalli, jossa merkkitiedon lisäksi voi olla myös elementtejä. Yhdistelmäsisällössä lapsielementtien tyyppejä voidaan rajoittaa, muttei niiden ilmentymien järjestystä tai määrää. Yhdistelmäsisältö voi koostua pelkästään merkkitiedostakin. Esimerkki pelkästään merkkitietoa sisältävästä elementtityypistä:

<!ELEMENT otsikko (#PCDATA)>

Sen sijaan

<!ELEMENT kappale (#PCDATA | viite | määritelmä)>

-esittelyssä kappale-elementtityyppille määrätään sekä merkkitiedosta että elementeistä koostuva yhdistelmäsisältö.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysääntö

N

englanti suomi selitys lisätietoja
name nimi

Merkintä, joka alkaa kirjaimella, alaviivalla tai kaksoispisteellä. Ensimmäistä merkkiä seuraa joukko nimimerkkejä, joihin kuuluvat kirjaimet, numerot, tavuviiva, alaviiva, kaksoispiste tai piste. "xml"-merkinnällä alkavat nimet ovat varattuja virallisten määrittelyjen käyttöön.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysääntö
named entity nimetty entiteetti

Entiteetti, jolla on nimi. Lähes kaikki entiteetit ovat nimettyjä - ainoana poikkeuksena ovat dokumenttientiteetti ja rakennemäärittelyn ulkoiset osajoukot.

entiteetin esittelysäännöt
non-validating processor validoimaton jäsennin

XML-jäsennin, jonka tehtävänä on ilmoittaa XML-määrittelyn hyvinmuodostuneisuusvaatimuksia rikkovista kohdista dokumenttientiteetissä ja muissa lukemissaan jäsennetyissä entiteeteissä. Sen on luettava kaikki sisäisen rakennemäärittelyn esittelyt ja parametrientiteetit ensimmäiseen parametrientiteetin viitteseen asti, jota jäsennin ei lue.

XML-määrittely
normalization normalisointi

Normalisoinnilla voidaan tarkoittaa hyvin montaa asiaa riippuen tekstistä, jossa se on mainittu, sekä asiayhteydestä tekstin sisällä. Pelkästään XML-määrittelyssä normalisointia on käytetty kolmessa eri kohtaa hivenen eri merkityksissä: rivinvaihtojen, määritteiden ja julkisten tunnisteiden yhteydessä. Kannattaa siis olla varuillaan mitä termillä kussakin kohtaa oikein tarkoitetaan.

Yleensä normalisoinnilla tarkoitetaan kohteen muuttamista johon toiseen muotoon, joka on alkuperäistä yksinkertaisempi, ja noudattaa tarkempaa syntaksia. Normalisoinnin lopputulosta kutsutaan usein normaalimuodoksi. XML-määrittelyssä normalisointiin liittyy usein erotinmerkkien ja -merkkijonojen muuttaminen yhdeksi välilyöntimerkiksi tai niiden kokonaan poistaminen merkkijonon alusta ja lopusta. Toinen usein normalisointiin liittyvä asia on merkki- ja entiteettiviittausten jäsentäminen ja lisääminen käsiteltävään tekstiin.

rivinvaihtojen normalisointi,
määritteiden arvojen normalisointi,
julkisten tunnisteiden normalisointi
notation notaatio

Notaatiot voivat nimetä

Toisin sanoen notaatio on nimi jollekin formaatille tai sovellukselle.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt,
käyttösääntö
notation attribute notaatiotyyppinen määrite

Määrite, joka saa arvokseen notaation nimen. Notaatiotyyppinen määrite määrää miten elementti, johon se liittyy, pitäisi tulkita. Esimerkiksi

<!ATTLIST kirjanMainos
     tyyppi NOTATION (pdf|ps|text) #REQUIRED >

"kirjanMainos"-elementtityyppiin kuuluu "tyyppi"-määrite, jonka arvo kertoo missä formaatissa elementin sisältö on. Seuraavassa katkelmassa esitetyn "kirjanMainos"-elementin sisältö on määritteen saaman "text"-arvon mukaan pelkkää tekstiä:

<kirjanMainos tyyppi="text">
  Tämä mainos on pelkkää tekstiä, joten sitä 
  voi käsitellä vaikkapa tekstieditorilla, 
  tai näyttää selaimen ikkunassa.
</kirjanMainos>

Termi on määritelty SGML-standardissa.

esittelysääntö
notation declaration notaation esittely

Esittely määrää notaation nimen ja ulkoisen tunnisteen. Nimeä voidaan käyttää entiteettien ja määritelistan esittelyissä ja määritteiden ilmentymissä. Ulkoisen tunnisteen avulla XML-jäsennin tai asiakasohjelma voi esimerkiksi paikantaa sovelluksen, joka pystyy käsittelemään notaation ilmaisemaa formaattia. Esimerkiksi

<!NOTATION kuvankasittelija 
      SYSTEM "../bin/picprocessor.exe">

-esittelyssä notaation nimenä on "kuvankasittelija" ja ulkoisena järjestelmätunnisteena "../bin/picprocessor.exe".

<!NOTATION viite 
      PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN">

-esimerkissä "viite" on notaation nimi ja "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN" on julkinen tunniste.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt
notation name notaation nimi

Notaation esittelyssä määrätty yksikäsitteinen tunniste notaatiolle. Nimeä voidaan käyttää viittaamaan (viittauksella ei tässä tarkoiteta samanlaista konkreettista viittausta kuin merkki- tai entiteettiviittausten yhteydessä) notaatioon entiteettien ja määritelistojen esittelyissä, määritteiden ilmentymissä ja ulkoisena tunnisteena prosessointikomennoissa.

Esimerkki 'gif'-nimisestä notaatiosta:

<!NOTATION gif 
 PUBLIC "-//CompuServe Inc./NOTATION GIF//EN">

Termi on määritelty SGML-standardissa.

esittelysääntö

P

englanti suomi selitys lisätietoja
parameter entity parametrientiteetti

Jäsennettyjä entiteettejä, joita käytetään vain rakennemäärittelyssä. Parametrientiteettien nimet kuuluvat eri nimiavaruuteen yleisentiteettien kanssa, joten samoja nimiä voidaan käyttää kummankin tyyppisissä entiteeteissä. Parametrientiteetteihin viitataan lisäämällä nimen eteen '%'-merkki ja perään puolipiste (;), esimerkiksi:

<!ENTITY xml-url "%W3C;TR/REC-xml">

jossa viitataan "W3C"-parametrientiteettiin "xml-url"-yleisentiteetin esittelyssä. "W3C"-entiteetti puolestaan voidaan esitellä vaikkapa seuraavasti:

<!ENTITY % W3C "http://www.w3.org/">

Usein parametrientiteeteillä pyritään modularisoimaan rakennemäärittelyä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi määrittelemällä kaikille elementtityypeille yhteiset määritteet yhdessä entiteetissä:

<!ENTITY % yleiset
      "tunniste ID   #IMPLIED
      selitys  CDATA #IMPLIED
      kieli   CDATA #IMPLIED">

Termi on määritelty SGML-standardissa.

XML-määrittely,
esittelysääntö,
viittaussääntö
parameter-entity reference viite parametrientiteettiin

Viite rakennemäärittelyssä käytettävään parametrientiteettiin. Viite alkaa entiteetin nimen eteen kirjoitetusta '%'-merkistä ja päättyy nimen perässä olevaan puolipisteeseen (;). Esimerkkinä viitteet kahteen eri parametrientiteettiin:

<!ELEMENT kappale (%teksti; | %linkit;)>

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

viittaussääntö
parent vanhempi tai
isä- tai äitielementti

Elementti, jonka sisällä käsiteltävänä oleva elementti on. Esimerkissä

<kirja>
    <luku>tekstiä</luku>
</kirja>

kirja on luku-elementin äitielementti. Vastaavasti luku on kirja-elementin lapsielementti.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
parsed document jäsennetty dokumentti

Jäsentimen käsittelemä dokumentti-ilmentymä, johon jäsennin on mm. sijoittanut oletusarvoiset määritteet, mikäli niille ei ole annettu muuta arvoa, ja korvannut entiteettiviittaukset itse entiteetillä. Dokumentti, jota sovellusohjelmat käsittelevät, on yleensä jäsennetty dokumentti.

 
parsed entity jäsennetty entiteetti

Entiteetti, jonka sisältönä on XML-määrittelyn mukaista korvaavaa tekstiä. Jäsennetyn entiteetin sisällön teksti on osa XML-dokumenttia. XML-dokumentissa viittaukset jäsennettyihin entiteetteihin alkavat '%' tai '&' -merkillä ja päättyvät puolipisteeseen (';'-merkki). Esimerkiksi

<!ENTITY Bra98 
     "Bray et al.: &XML; (XML) 1.0.">

on "Bra99"-niminen jäsennetty entiteetti, jonka sisällössä on yksi viite jäsennettyyn "XML"-yleisentiteettiin.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
process jäsentäminen

XML-jäsentimen suorittama toiminto, jossa dokumenttientiteetti luetaan ja tarkastetaan sen hyvinmuodostuneisuus ja validisuus. Jäsennettäessä dokumentin rakenteista muodostetaan jäsennyspuu.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
processing instruction (PI) prosessointikomento tai
prosessointikäsky

Prosessointikomento on dokumenttiin liitetty komento tai ohje, jonka XML-jäsennin välittää dokumenttia käsittelevälle sovellukselle. Esimerkiksi prosessointikomennosta

<?hakemisto ls -l ./?>

jäsennin välittää sovellukselle hakemisto-nimisen komennon, jonka sisältö on "ls -l ./".

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösäännöt
prolog johdanto tai
prologi

XML: XML-dokumentin alkuosa aina dokumentti-ilmentymän alkuun saakka. Johdanto täyttää prolog-säännön, ja sen tärkeimmät osat ovat XML-esittely ja rakenne-esittely. Periaatteessa dokumentissa on aina oltava johdanto, mutta se voi olla myös tyhjä, mikä käytännössä tarkoittaa johdannon puuttumista.

SGML: SGML-dokumentissa johdannolla tarkoitetaan dokumentin osaa, johon kuuluvat rakenne-esittely ja linkkityyppien esittely (ei kuulu XML-määrittelyyn).

Termi on määritelty SGML-standardissa.

esittelysäännöt
public identifier julkinen tunniste

Entiteetin sisältöön osoittava tai notaatiossa käytetty tunniste. XML-jäsennin pyrkii muodostamaan julkisesta tunnisteesta URI-osoitteen, josta sisällön voi noutaa. Mikäli URI-osoitteen muodostaminen ei onnistu, käyttää jäsennin julkista tunnistetta seuraavaa järjestelmätunnistetta. Notaation esittelyssä julkisen tunnisteen perässä ei ole järjestelmätunnistetta. Entiteetin ja notaation esittelyssä julkinen tunniste seuraa PUBLIC-sanaa. Esimerkki:

<!ENTITY alku 
 PUBLIC "-//XML//DOC alku//EN"
		"../osat/alku.xml">

Esittelyssä "-//XML//DOC alku//EN" on julkinen tunniste ja "../osat/alku.xml" järjestelmätunniste.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösääntö

R

englanti suomi selitys lisätietoja
replacement text entiteetin korvaava teksti

Entiteetin sisältö sen jälkeen kun kirjaimellisessa sisällössä esiintyvät merkkiviitteet on korvattu vastaavilla merkeillä ja viittaukset parametrientiteettihin on korvattu niiden korvaavalla sisällöllä. Sen sijaan viitteet yleisentiteetteihin jäävät ennalleen - niitä ei korvata. Esimerkiksi jos entiteetin kirjaimellinen sisältö on

Tämä artikkeli on julkaistu &julkaisupaiva;
%julkaisukaupunki;. &#xA9; &kustantaja;.

on sen korvaava teksti

Tämä artikkeli on julkaistu &julkaisupaiva; 
Helsingissä. © &kustantaja;.

(olettaen, että "julkaisukaupunki"-entiteetin sisältönä oli "Helsingissä").

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
root tai
root element
dokumenttielementti tai
juurielementti

Tarkoittaa samaa kuin dokumenttielementti. Juurella (tai juurielementillä) voidaan tarkoittaa dokumentti-ilmentymän juuren lisäksi myös alipuiden juuria, joten oikea merkitys riippuu käsiteltävänä olevasta asiasta ja lauseyhteydestä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 

S

englanti suomi selitys lisätietoja
standalone riippumaton

XML-dokumentti on riippumaton, kun dokumenttientiteetin ulkopuolella ei ole sovellukselle välitettäviä dokumentin sisältöön vaikuttavia esittelyjä, kuten entiteettiesittelyjä tai määritteen esittelyjä, joilla on oletusarvoja. Riippumattomuus voidaan ilmaista XML-esittelyn riippumattomuusesittelyssä.

XML-määrittely
standalone document declaration riippumattomuusesittely

Esittely kertoo sisältyykö XML-dokumenttiin dokumenttientiteetin ulkopuolisia esittelyjä, jotka voivat vaikuttaa dokumentin sisältöön. Tällaisia ovat mm. oletusarvoiset määritteet ja entiteettiesittelyt, mutta eivät esim. ulkoiset elementtityyppien esittelyt. Riippumattomuusesittelyssä arvo "yes" tarkoittaa dokumentin olevan riippumaton eli sillä ei ole sisältöön vaikuttavia ulkopuolisia esittelyjä. Arvo "no" tarkoittaa, että dokumenttientiteetin ulkopuolisissa esittelyissä saattaa olla sisältöön vaikuttavia esittelyjä. Riippumattomuusesittelyn saama arvo ei riipu esimerkiksi dokumentissa olevista entiteettiviittauksien esiintymistä vaan ainoastaan esittelyjen mahdollisesta olemassaolosta. Esimerkki riippumattomasta dokumenttiesittelystä:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
XML-määrittely,
esittelysäännöt
start-tag alkutunniste

Elementin aloittava tunniste. Alkutunniste koostuu '<'-merkistä, jota seuraa elementtityypin yleistunniste ja lopuksi vielä '>'-merkki. Esimerkki 'kirja'-alkutunnisteesta:

<kirja>
    Aikamme suurin kirja
</kirja>

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösäännöt
string merkkijono

Sarja järjestyksessä olevia merkkejä.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

 
subelement alielementti

Elementti, joka on jonkin toisen elementin sisällä. Eli elementin alku- ja lopputunnisteet kuuluvat toisen elementin sisältöön. Esimerkissä

<kirja>
    <luku>tekstiä</luku>
</kirja>

luku-elementti on kirja-elementin alielementti. Alielementti voi tarkoittaa samaa kuin lapsielementti, mutta se voi tarkoittaa myös syvemmällä hierarkiassa olevia elementtejä, esimerkiksi "lapsenlapsielementtejä". Dokumenttielementtiä lukuunottamatta kaikki muut elementit ovat jonkin toisen elementin alielementtejä - erityisesti ne ovat dokumenttielementin alielementtejä.

Termi on määritelty SGML-standardissa.

 
system identifier järjestelmätunniste

URI, jota voidaan käyttää notaatiossa tai entiteetin sisällön noutamisessa. Järjestelmätunniste voi siis olla esimerkiksi URL-osoite tai polku tiedostoon paikallisessa järjestelmässä. Entiteetin ja notaation esittelyssä järjestelmätunniste seuraa SYSTEM-sanaa. Entiteetin esittelyssä se voi olla myös julkisen tunnisteen perässä. Esimerkiksi

<!ENTITY dokumenttiAlku 
     SYSTEM "../osat/alku.xml">

-esittelyssä "../osat/alku.xml" on paikalliselle levylle osoittava järjestelmätunniste.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

käyttösääntö

T

englanti suomi selitys lisätietoja
tag tunniste

Tunnisteet rajaavat dokumentissa olevia elementtejä: alkutunniste aloittaa elementin ja lopputunniste lopettaa sen. Esimerkiksi

<p>Tässä on kappale</p>

jossa <p> on kappaleen alkutunniste ja </p> kappaleen lopputunniste. Tyhjällä elementillä on vain yksi tunniste, esim.

<hr/>

Termi on määritelty SGML-standardissa.

XML-määrittely,
käyttösääntö
text teksti

Merkeistä koostuva jono, joka kuvaa joko merkkausta tai merkkitietoa. Jäsennettyjen entiteettien sisältö on tekstiä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

muodostussääntö
text declaration sisältöesittely tai
dokumenttikatkelman esittely

Pakollinen aloitus jäsennetyissä ulkoisissa entiteeteissä. Tekstiesittely on varsin samanlainen kuin XML-esittely. Se koostuu käytetystä XML-versiosta ja merkistöstä. Tekstiesittelyn pitää olla kirjoitettuna entiteetin alussa - sen paikalla ei saa olla viittausta tekstiesittelyn sisältävään parametrientiteettiin. Tekstiesittely ei myöskään saa esiintyä missään muualla kun jäsennetyn ulkoisen entiteetin alussa. Esimerkiksi

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

on tekstiesittely, jossa XML-määrittelyn versioksi on annettu "1.0" ja käytettäväksi merkistöksi "ISO-8859-1".

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysääntö

U

englanti suomi selitys lisätietoja
unparsed entity jäsentämätön entiteetti

Entiteetti, jonka sisältö voi olla mitä tahansa. Se saattaa olla XML-määrittelyn mukaista tekstiä, mutta se voi olla myös esimerkiksi kuva, LaTeX-tiedosto, tms. Jokaiseen jäsentämättömään entiteettiin liittyy notaatio. XML-dokumentissa jäsentämättömään entiteettiin voi viitata vain ENTITY- tai ENTITIES-tyyppisillä määritteillä. Esimerkiksi

<!ENTITY kustantajanLogo 
     SYSTEM "../pics/logo.gif" NDATA gif>

on "kustantajanLogo"-niminen jäsentämätön yleisentiteetti, jonka sisältönä on käytetyssä järjestelmässä tallennettuna oleva "logo.gif"-kuva. Entiteetti viittaa "gif"-nimiseen notaatioon, joka voi esimerkiksi ilmoittaa kuvan tyypin (GIF) tai ohjelman kuvan esittämiseen.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysäännöt

V

englanti suomi selitys lisätietoja
valid validi

XML-dokumentti on validi, kun siihen kuuluu rakenne-esittely, se on hyvinmuodostettu, noudattaa rakennemäärittelyä ja muita XML-määrittelyssä asetettuja validisuusrajoituksia.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
validating processor validoiva jäsennin

XML-jäsennin, jonka kuuluu ilmoittaa rakenteista, jotka eivät noudata rakennemäärittelyn esittelyjä, sekä XML-määrittelyn validisuusrajoituksia rikkovista virheistä. Tämän vuoksi validoivan XML-jäsentimen on luettava ja käsiteltävä koko XML-dokumentti mukaanlukien rakennemäärittely ja dokumentissa viitatut ulkoiset jäsennetyt entiteetit. Kuten validoimattomankin jäsentimen, on validoivan jäsentimen ilmoitettava XML-määrittelyn hyvinmuodostuneisuusvaatimuksia rikkovista kohdista dokumenttientiteetissä ja muissa lukemissaan jäsennetyissä entiteeteissä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 

W

englanti suomi selitys lisätietoja
well-formed hyvinmuodostettu

XML-dokumentti on hyvinmuodostettu kun se

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 

X

englanti suomi selitys lisätietoja
XML declaration XML-esittely

XML-dokumentti voi alkaa XML-esittelyllä, jossa kerrotaan käytetyn XML-määrittelyn versio sekä mahdollisesti käytetty merkistö ja dokumentin riippumattomuus. Esimerkki XML-esittelystä, jossa on mainittu vain versio:

<?xml version="1.0"?>

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

esittelysääntö
XML document XML-dokumentti

Data muodostaa XML-dokumentin, jos se on XML-määrittelyn mukainen eli vähintään hyvinmuodostettu. XML-dokumentti voi olla paitsi hyvinmuodostettu myös validi. XML-dokumenttiin kuuluu dokumentti-ilmentymän lisäksi myös rakenne-esittely ja XML-esittely.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

muodostamissääntö
XML processor XML-jäsennin

Jäsennin lukee XML-dokumentin ja tarjoaa sovellukselle rajapinnan dokumentin sisältöön ja rakenteeseen. Jäsentimiä on kahdenlaisia: validoivia jäsentimiä ja validoimattomia jäsentimiä.

Termi on määritelty XML-määrittelyssä

 
XML-specification XML-määrittely

XML-määrittelyssä kuvataan säännöt, joiden mukaan rakennemäärittelyjä ja XML-dokumentteja voidaan rakentaa - toisin sanoen XML-määrittely kuvaa kaikkien mahdollisten XML-dokumenttien joukon. Lisäksi määrittelyssä luetellaan mm. XML-jäsentimen tehtävät. XML-määrittelyn versio 1.0 julkaistiin World Wide Web Consortiumin (W3C) toimesta 10. helmikuuta 1998. Määrittelyn toimittivat Tim Bray, Jean Paoli ja C.M. Sperberg-McQueen.

XML-määrittely,
World Wide Web Consortium

Jotain pohdittavia nimeämisasioita.

Muutaman SGML-termin suomennos selityksineen.Muita sanastoja


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.